Header Ads Widget

Trình tự sa thải người lao động đúng luật

 


Trình tự, thủ tục sa thải người lao động

Để xử lý kỷ luật sa thải người lao động đúng luật thì người sử dụng lao động cần tuân thủ các bước mà pháp luật quy định. Chỉ cần sai một bước nào đó thì việc sa thải cũng đã trái luật

Bước 1: Thông báo

Người sử dụng lao động tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật lao động và gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp đó cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Trường hợp chưa có công đoàn cơ sở tại công ty thì gửi thông báo đó tới Ban chấp hành công đoàn cấp trên. Cần gửi thông báo ít nhất 5 ngày làm việc trước khi họp để các bên có thể thu xếp thời gian và chuẩn bị cho cuộc họp.

Bước 2: Họp xử lý kỷ luật

Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động

(Xem thêm: Zinghomnay.com)

Khi tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật người lao động, đại điện của người sử dụng lao động phải viết biên bản cuộc họp, nội dung biên bản phải được các thành viên tham gia cuộc họp thông qua bằng cách ký vào biên bản. Trường hợp một trong các thành viên tham gia cuộc họp không ký vào biên bản vì một lý do nào đó thì cần ghi rõ lý do.

Lưu ý là việc sa thải người lao động phải căn cứ vào các lý do xác đáng và theo lộ trình theo quy định của Luật lao động – chi tiết bạn xem tại bài viết này: Các quy định của pháp luật về kỷ luật người lao động. Nếu người sử dụng lao động làm sai thì có thể gặp rủi ro bị người lao động kiện ra tòa và phải bồi thường cho người lao động – trên thực tế đã có khá nhiều vụ kiện như thế.

Nguồn: LuatSuCuaBan.com